سنگ برنزیت

خواص سنگ برنزیت

از جمله عوامل موثر در خواص سنگ برنزیت می توان به منشا این سنگ اشاره کرد. سنگ برنزیت به دلیل منشا آذرینش در میان اقوام گذشته، خصوصا رومیان باستان از اهمیت چشمگیری برخوردار بود. باور و اعتقاد گذشتگان به خواص سنگ برنزیت سبب می شد تا همواره این سنگ را همراه خود داشته باشند. آن ها بر این باور بودند که حمل و نگهداری سنگ برنزیت موجب آرامش و محافظت آن ها در برابر انواع بیماری ها، حمله های عصبی و ناراحتی های روانی می شود. هم چنین پیشینیان، از سنگ برنزیت تحت عنوان سنگ تواضع یاد می کردند. همواره افراد،...

Continue reading