خواص سنگ هولیت

خواص سنگ هولیت و انرژی درونی آن، این سنگ را در شمار سنگ های موثر و تاثیر گذار قرار داده است. همان طور که می دانید، خواص سنگ ها، خصوصا خواص درمانی سنگ ها از دیرباز تا کنون بر همگان آشکار بوده است. سنگ ها با تاثیرگذاری بر روی مراکز انرژی، همواره نشانه و نماد خیر، برکت و خوش یمنی در میان پیشینیان و ادیان مختلف بوده اند. اگر چه پیشینه و قدمت استفاده از سنگ ها خصوصا سنگ هولیت، به دلیل خواص سنگ هولیت به سالیان پیش باز می گردد، اما امروزه شاهد استفاده از این سنگ در صنعت جواهر سازی...

Continue reading